„unvollkommene Schönheit“

„unvollkommene Schönheit“ I 2012 I Japanpapier, Pappe, Draht